آزمون های الکترونیک آیین نامه

آزمون های الکترونیک خانه
در این بخش بیش از 45 آزمون آنلاین، مشابه آزمون های آیین نامه برای کاربران طراحی شده است. این آزمون ها در تعیین سطح یادگیری داوطلبین بسیار موثر می باشد. کاربران می توانند قبل از شرکت در آزمون نهایی آیین نامه با شرکت در آزمون های شبیه سازی شده در سامانه، ضریب موفقیت خود را در آزمون نهایی افزایش دهند.